Общи условия на онлайн магазина www.northfinder.com

I. Уводни разпоредби и определения

1.1. Настоящите Общи условия (наричани по-долу също „ОУ“) регулират правоотношенията между NORTHFINDER, a.s., със седалище Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Словашка република, Идентификационен номер на компанията: 35 933 011 (наричана по-долу също „ Продавач ”) и всяко лице, което е купувач на стоки (артикули), предлагани от Продавача в онлайн магазина на Продавача, и което действа като потребител съгласно други разпоредби на настоящите Общи условия и съответните закони, определящи потребител в съответствие с действащото законодателство на Словашката република, по-специално Закон № 102/2014 Coll. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на продавача, и Закон № 250/2007 Coll. относно защитата на потребителите, както е изменен.

1.2 Подробни данни за контакт и идентификация на Продавача са налични в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – ДАННИ ЗА КОНТАКТИ.

1.3. Настоящите Общи условия уреждат правоотношенията между Купувачите, които са потребители, и Продавача.

1.4. Купувач е всяко лице (физическо или юридическо лице), което е попълнило и изпратило поръчка през сайта на Продавача, получило е имейл известие, потвърждаващо получаването на поръчката, и е заплатило покупната цена.

1.5. Потребител е Купувач, който е физическо лице и който при сключването на договор за покупко-продажба чрез Интернет магазина на Продавача не извършва дейност в рамките на стопанска дейност.

1.6. За договорни отношения (както и други правоотношения, които могат да произтекат от договорните отношения) с Купувачи, които действат като юридически лица или с физически лица – предприемачи, които действат в рамките на своята стопанска дейност (Купувачи, които не действат като потребители) се прилагат разпоредбите от Закон № 513/1991 Coll. Търговския закон в редакцията му.

1.7. За целите на настоящите Общи условия договор от разстояние означава договор между Продавача и Потребителя, договорен и сключен изключително чрез едно или няколко средства за комуникация от разстояние без едновременното физическо присъствие на Продавача и Потребителя, използващи уебсайта и електронна поща.

1.8. Продуктите са стоки, които са предназначени за продажба и същевременно са публикувани в онлайн магазина на Продавача (наричани по-нататък също и „стока” или „артикул”).

1.9. Продавачът е доставчик на предлаганите в онлайн магазина стоки и услуги.

1.10. Продавачът е същевременно оператор на електронна система, чрез която управлява онлайн магазин на домейн с име www.northfinder.com (наричан по-нататък също и „онлайн магазин“).

1.11. Компетентният орган за контрол на законосъобразността в областта на защитата на потребителите е:

Словашката агенция за надзор на търговията със седалище в Нитра за региона Нитра;

Staničná 1567/9, P.O. BOX 49A, 949 01 Nitra; Словашка република;

За контакт: тел.: +421 37/7720216; факс: +421 37/772 00 24

Електронна поща:nr@soi.sk;

Уеб връзка за изпращане на предложения:https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12. В случай на оплаквания или предложения Потребителят може също да ги отправи директно към Продавача, като се препоръчва на Потребителите да отправят оплаквания и предложения към Продавача на имейл адреса, публикуван директно на уебсайта, в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

Всяка жалба ще бъде оценена и обработена в рамките на 10 работни дни в съответствие с правния ред на Словашката република. Продавачът ще информира Потребителя за разглеждането на жалбата във формата, в която Потребителят е предал жалбата или предложението на Продавача.

II. Поръчка на продукти – сключване на договор за покупка

2.1. Предложение за сключване на договор за покупка от страна на Купувача е поръчка на продукти, която Купувачът осъществява чрез електронен формуляр за поръчка (електронна количка) в рамките на онлайн магазина на Продавача.

2.2. Промяна в поръчка може да бъде направена само по взаимно съгласие между Купувача и Продавача.

2.3. Договорът за покупка се сключва чрез изпращането до Купувача на имейл с потвърждение за получаването на поръчката.

2.4. Договорът за покупка се сключва за определен срок и изтича при изпълнение на задълженията на Продавача и Купувача.

2.5. Договорът за покупка може да бъде прекратен и при отказ от договора за покупка от страна на Потребителя.

III. Покупна цена и условия на плащане

3.1. Цената на стоките, предлагани чрез онлайн магазина (наричана по-долу „ покупна цена“) е посочена отделно за всеки продукт, винаги с включено ДДС, и е валидна към момента на създаване на поръчката от Купувача.

3.2. Цената за доставка или цената, свързана с начина на плащане, не са включени в покупната цена на продуктите.

3.2. Купувачът се задължава да заплати таксите за избрания начин на доставка и начин на плащане, заедно с покупната цена на стоките в съответствие с актуалната ценова листа, показана в електронната пазарска количка и посочена в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

3.4. С изпращането на поръчка Купувачът приема посочените цени и се задължава да ги заплати.

3.5. Продавачът е упълномощен да се откаже от договора за покупка, ако Купувачът е в забава с плащането на покупната цена и покупната цена няма да бъде платена дори в допълнителния период, предоставен на Купувача от Продавача (напр. чрез известие по имейл).

3.6. Продавачът има право да се откаже от договор за покупка, ако Купувачът е поръчал стока на покупна цена, която е публикувана погрешно поради грешка в информационната система на Продавача. Такъв е особено случаят, когато цената е очевидно неправилна на пръв поглед (напр. покупната цена не взема предвид действителната цена на продукта или в покупната цена липсва цифра, или десетичната запетая е поставена неправилно).

IV. Начин на плащане

4.1. Купувачът може да заплати стоките в онлайн магазина на Продавача по следните начини:

а) чрез наложен платеж,

б) чрез плащане с банкова карта през платежен портал,

в) чрез системата за онлайн плащане, използвана от Продавача,

г) чрез банков депозит или банков превод по сметката на Продавача, като се посочи номерът на поръчката като променлив символ за плащане.

4.2. Наличните в момента методи на плащане се показват заедно с тяхната цена в електронната пазарска количка и са посочени в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

V. Доставка на продукти

5.1. Продавачът се задължава да изпълни поръчката и да достави стоката на Купувача в рамките на 60 дни от датата на сключване на договора за покупка.

5.2. Продавачът се задължава да достави продуктите на Купувача в заявеното количество и качество и заедно с товарителница, която изпълнява функцията на писмена поръчка. На имейла за контакт на Купувача ще бъде изпратен данъчен документ с покупната цена и ДДС. Купувачът се съгласява с изпращането на данъчния документ по електронен път.

5.3. Продавачът може да достави отделни стоки в рамките на една поръчка отделно и по различно време, като информира Купувача за това. Цената за доставка не се променя от това и не се увеличава по никакъв начин.

5.4. Мястото на доставка на поръчания продукт е адресът, посочен от Купувача в поръчката, или адрес, съответстващ на избрания начин на доставка.

5.5. Доставката на поръчката е завършена с приемане на последната стока от поръчката от Купувача.

VI. Получаване на стоки

6.1. Рискът от повреда на продукта и отговорността за всяка повреда на продукта преминава върху Купувача при правилното му приемане, независимо дали Купувачът получава продукта лично или чрез доверено/упълномощено трето лице.

6.2. Собствеността преминава от Продавача към Купувача в момента на доставката и надлежното приемане на стоките.

6.3. Купувачът има право да не приеме доставената стока от превозвача в следните случаи:

а) доставка на артикул, който противоречи на сключения договор за покупка (различен или повреден артикул),

б) доставка на артикул в повредена опаковка или

в) доставка на стока без съответните документи.

6.4. Ако даден артикул бъде доставен на Купувача съгласно буква а), точка 2.1 от този член, Купувачът има, наред с други неща, правото да му бъде доставен правилният артикул безплатно и без неоправдано забавяне в съответствие с договорените условия в договора за покупка, или чрез замяна на артикула, или чрез ремонт. Ако такава процедура не е възможна, Купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора.

VII. Методи за транспортиране на стоки

7.1. Купувачът може да избере следните видове транспорт в онлайн магазина на Продавача:

а) услуга на трета страна – доставка до събирателен пункт; или

б) куриерска услуга от трети лица – доставка до избран адрес.

7.2. Наличните в момента видове транспорт се показват заедно с цената им в електронната пазарска количка и са посочени в раздела ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

VIII. Отказ на Купувача от договора за покупка без посочване на причина

8.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на продукта. Потребителят може да се откаже от договора, чийто предмет е доставката на стока, и преди изтичането на срока за отказ от договора.

8.2. Ако Потребителят иска да упражни това право, Потребителят е длъжен да уведоми Продавача за отказа от договора не по-късно от последния ден на посочения период или да предаде такъв отказ за доставка по пощата не по-късно от последния ден на срока, до адреса на Продавача съгласно настоящите ОУ. Потребителят е длъжен да върне стоката или да я предаде на Продавача, или упълномощено от Продавача лице да получи стоката не по-късно от 14 дни от датата на отказа от договора.

8.3. Отказът от договора може да бъде изпратен до Продавача и на хартиен носител или под формата на запис на друг траен носител (напр. електронна поща). Заявка за отказ от договора може да бъде направена и чрез Формуляра за отказ от договора, който е достъпен в електронния магазин на Продавача. Потребителят също има право да се откаже от договора устно, по-специално чрез ясно формулирано изявление на Потребителя, изразяващо желанието му да се откаже от договора. Препоръчваме Потребителят да посочи номера на поръчката, датата на закупуване, вида на продукта, от който се отказва, името и фамилията си, адреса. Продавачът ще върне на Купувача всички плащания съгласно този член от ОУ по същия начин, който Купувачът е използвал за плащане на покупната цена. Такова оттегляне не засяга правото на Потребителя да договори с Продавача друг метод на плащане, ако не се начисляват допълнителни такси на Потребителя във връзка с това.

8.4. С отказ от договора страните по договора се задължават да върнат една на друга предоставените услуги. Потребителят носи отговорност само за такова намаление на стойността на продукта, което е резултат от боравене с продукта, което е извън предназначението на продукта и функционалността на продукта. Потребителят не носи отговорност за намалението на стойността на стоката, ако не е бил информиран от Продавача за възможността за отказ от договора, условията, срока и реда за упражняване на правото на отказ. Ако стойността на продукта е била намалена в резултат на боравене с продукта по начин, който надхвърля третирането, необходимо за определяне на свойствата и функционалността на продукта (напр. продуктът е бил повреден), Потребителят носи отговорност пред Продавача за такива щети. Използването на продукта в по-голяма степен, отколкото е необходимо за определяне на естеството, характеристиките и функционалността на продукта по-специално, ще се счита за използване на продукта извън определянето на свойствата и функционалността на продукта. По-специално оправданите разходи за връщане на продукта в предишното му състояние също ще се считат за намаляване на стойността на продукта.

8.5. Можете да използвате формуляра за отказ от договор. Посоченият формуляр е свободно достъпен за преглед и изтегляне в онлайн магазина на Продавача.

8.6. Ако Потребителят се откаже от договора в съответствие със Закон № 102/2014 Coll., той/тя поема разходите за връщане на продукта на Продавача съгласно § 10, ал. 3 от Закон № 102/2014 г., а при отказ от договора, сключен от разстояние, разходите за връщане на продукта, който поради естеството си не може да бъде върнат по пощата. Това не се прилага, ако Продавачът се е съгласил сам да поеме тези разходи.

8.7. Продавачът връща на Потребителя извършеното плащане за продукта, както и всички плащания, получени от Потребителя по или във връзка с договора за покупка, включително разходите за транспорт, доставка и пощенски разходи, както и други разходи и такси, в рамките на 14 дни от деня на доставка на продукта или на доказателството, че продуктът е изпратен на Продавача. Това не важи за разходите по връщане на стоките, които се поемат от самия Потребител при условията, посочени в точка 8.6. от този член.

8.8. Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя допълнителни разходи, ако Потребителят изрично е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от Продавача. Разликата между стойността на разходите за избрания от Потребителя метод за доставка и разходите за най-евтиния стандартен метод за доставка, предложен от Продавача, се счита за допълнителни разходи.

8.9. В случай на отказ от договора не приемаме пратки, изпратени с наложен платеж. Препоръчваме Купувачите да изпращат пратки с препоръчана поща.

IX. Алтернативно разрешаване на спорове

9.1. Ако Потребителят не е доволен от начина, по който Продавачът е уредил претенцията му, или смята, че Продавачът е нарушил правата му, Потребителят има право да се свърже с Продавача за обезщетение. Ако Продавачът отхвърли искането на Потребителя по предходното изречение или не отговори на такова искане в срок от 30 дни от датата на изпращането му от Потребителя, Потребителят има право да отправи предложение за започване на алтернативно разрешаване на спор по реда на чл.12 от Закон № 391/2015 Coll. за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и за промени в някои закони. Съответният субект за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с продавач е Словашката търговска инспекция или друго съответно упълномощено юридическо лице, вписано в списъка на организациите за алтернативно разрешаване на спорове (ADR), поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е на разположение на адрес http://www.mhsr.sk/ или директно ТУК; потребителят има право да избере към коя от горепосочените структури за АРС да се обърне). За да изпрати предложение за АРС за своя потребителски спор, потребителят може да използва платформата за онлайн разрешаване на спорове, която е достъпна на адрес http: //ec.europa.eu/consumers/odr/, или директно ТУК. Цялата допълнителна информация относно алтернативното разрешаване на спорове между Продавача и Купувача-Потребител, произтичаща от договора за покупка като потребителски договор или свързана с договора за покупка като потребителски договор, е достъпна на уебсайта на Министерството на икономиката на Словашката република: www.mhsr.sk и в Закон № 391/2015 Coll. за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и за промени в някои закони.

Х. Заключителни разпоредби

10.1. В допълнение към общите разпоредби на Закон № 40/1964 Coll. Граждански кодекс, както е изменен, специални разпоредби, по-специално Закон № 102/2014 Coll. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на Продавача, и Закон №. 250/2007 Coll. за защита на потребителите, са свързани и с договорните отношения (както и други правоотношения, които могат да възникнат от договор) с физически лица, които при сключването на договор за покупка съгласно настоящите ОУ не действат в рамките на своята стопанска дейност (потребители).

10.2. Разпоредбите на Закон №. 513/1991 Coll., Търговския закон, са свързани с договорни отношения (както и други правоотношения, произтичащи от договорните отношения) с юридически лица и физически лица – предприемачи.

10.3. Настоящите Общи условия са неразделна част от Гаранционната политика и Общия регламент за защита на данните на този онлайн магазин. Документите – Гаранционната политика и Общия регламент за защита на данните на този онлайн магазин са публикувани в домейна на онлайн магазина на Продавача.

10.4. Настоящите Общи условия стават валидни и влизат в сила с публикуването им в онлайн магазина на Продавача на 1 юли 2021 г.