Гаранционна политика на онлайн магазин www.northfinder.com

I. Общи положения

1.1. Тази гаранционна политика е издадена в съответствие със Закон № 40/1964 Сб., Гражданския кодекс, с измененията към него, (наричан по-долу „Граждански кодекс“), Закон №. 250/2007 Сб. за защита на потребителите с измененията (наричан по-долу „Закон за защита на потребителите“), Закон № 102/2014 Сб. относно защитата на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на продавача, с измененията към него, и Закон № 22/2004 Сб. относно електронната търговия, с измененията към него. Гаранционната политика урежда правоотношенията между Продавача, който е търговското дружество NORTHFINDER, a.s., със седалище Rastislavova 109, 951 41 Lužianky, Словашка република, идентификационен номер на фирмата: 35 933 011 (наричано по-нататък и „Продавач ”) и всяко лице, което е купувач на стоки (артикули), предлагани от Продавача в онлайн магазина на Продавача, и което действа в качеството на потребител по смисъла на други клаузи на настоящите Общи условия и съответните закони, определящи потребител, в съответствие с действащото законодателство на Словашката република, по-специално Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на продавача, и Закон № 250/2007 Сб. относно защитата на потребителите, с измененията към него.

1.2. По-подробни данни за контакт и идентификация на Продавача са налични в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – ДАННИ ЗА КОНТАКТ.

1.3. Тази Гаранционна политика урежда правата и задълженията на Купувача, който е потребител, при упражняване на правата му за отговорност за дефекти на артикули (стоки) по силата на сключен договор за покупко-продажба от разстояние с Продавача чрез електронния магазин на Продавача www.northfinder.com.

1.4. Купувач е всяко лице (физическо или юридическо лице), което е попълнило и изпратило поръчка през сайта на Продавача, получило е имейл известие, потвърждаващо получаването на поръчката, и е заплатило покупната цена.

1.6. Потребител е Купувач, който е физическо лице и не извършва дейност в рамките на стопанска дейност при сключване на договор за покупко-продажба съгласно Гаранционната политика и съгласно Общите условия, публикувани на сайта на Продавача.

1.7. Тази Гаранционна политика урежда правоотношенията между Купувачите, които са потребители, и Продавача.

1.8. Правоотношения, произтичащи от упражняването на правата по отговорност за дефекти между Продавача и Купувач, който е юридическо лице или физическо лице-предприемач в рамките на своята стопанска дейност (лица, които не са в качеството на потребител). се уреждат от Закон № 513/1991 Сб. Търговски закон, изм.

1.9. Продукти са стоки, които са предназначени за продажба и които също са публикувани в онлайн магазина на Продавача (наричани по-нататък „стоки“ или „артикули“).

II. Препратки

2.1. Отношенията, произтичащи от отговорността на Продавача за дефекти на стоките или услугите (както и други правоотношения, които може да произтекат от договорното правоотношение) с физически лица, които не действат в рамките на стопанска дейност (потребители) при сключване на договор за покупко-продажба, са предмет на общите разпоредби на Закон № 40/1964 Сб. Граждански кодекс, с измененията към него, както и специални разпоредби, по-специално Закон № 102/2014 Cб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние, или договор, сключен извън помещенията на Продавача, и Закон №. 250/2007 Сб. за защита на потребителите.

2.2. Правоотношения, произтичащи от упражняването на правата по отговорност за дефекти между Продавача и Купувача, който е юридическо лице или физическо лице – предприемач, което извършва дейност (лица, които не са в качеството на потребител). се уреждат от Закон № 513/1991 Cб. Търговски закон, изм.

III. Отговорност на Продавача за дефекти на продукти (стоки и услуги)

3.1. Продавачът се задължава да достави артикула (стоката) в съответствие със сключения договор за покупко-продажба, т.е. в необходимото качество, количество и без дефекти (фактически, юридически).

3.2. Продавачът носи отговорност за дефекти на продадения артикул при приемането му от Купувача. Ако артикулите са неизползвани, Продавачът носи отговорност за дефекти, възникнали след приемането на артикула по време на гаранционния период (гаранция). Препоръчваме на Купувача да предяви иск за дефектите на стоките от Продавача без неоправдано забавяне. При употребявани артикули Продавачът не носи отговорност за дефекти, причинени от тяхното използване или износване. При продажба на стоки на по-ниска цена Продавачът не носи отговорност за дефекта, за който е договорена по-ниска цена.

3.3. Купувачът има право да прегледа продаден артикул, преди да го приеме.

IV. Гаранционен срок

4.1. Гаранционният срок е 24 месеца. Гаранционният срок при ползван артикул е 12 месеца. Гаранционните срокове започват да текат от момента на получаване на артикула от Купувача. Ако срокът на използване е отбелязан върху продадения артикул, неговата опаковка или приложените към него инструкции, гаранционният срок не изтича преди изтичането на този срок.

4.2. Продавачът се задължава при поискване от страна на Купувача да предостави гаранция в писмена форма (гаранционна карта). Ако естеството на въпроса позволява, е достатъчно да се издаде доказателство за покупка вместо сертификат за гаранция.

4.3. Чрез деклариране в гаранционната карта, издадена на Купувача или в реклама, Продавачът може да предостави гаранция, надхвърляща обхвата на гаранцията съгласно тази Гаранционна политика. Продавачът посочва условията и обхвата на тази гаранция в гаранционната карта.

4.4. Гаранционните срокове започват да текат от момента на получаване на артикула от Купувача.

4.5. Ако Купувачът не е потребител, се спазват разпоредбите на Търговския закон, а гаранционният срок е 1 година. Гаранционният срок започва да тече съгласно разпоредбите на чл. IV, точка 4.7. от тази Гаранционна политика.

4.6. При замяна на артикул с нов гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на новия артикул.

4.7. Правата, произтичащи от отговорността за дефектен артикул, за който тече гаранционният срок, се погасяват, ако не са упражнени в гаранционния срок.

4.8. Гаранционният срок се удължава с времето, през което стоката е била в процес на рекламация. Правата, произтичащи от отговорността за дефекти на стоките, за които важи гаранционният срок, се погасяват, ако не са упражнени в гаранционния срок.

4.9. Ако Купувачът е потребител, рекламациите се уреждат в рамките на законоустановения гаранционен срок от Закон № 40/1964 Cб., Гражданския кодекс и Закон № 250/2007 Cб. относно защитата на потребителите, по валидните и действащи формулировки и на двата закона, като се вземат предвид разясненията в тази Гаранционна политика.

4.10.При замяна на артикул гаранционният срок започва да тече отново от момента на получаване на новия артикул. Същото важи и при подмяна на част, за която е предоставена гаранцията.

V. Ред за упражняване на правата по отговорност за дефекти (Рекламации)

5.1. Купувачът има право да упражнява правата си по отговорност за дефекти на артикул (стока) на адреса, публикуван директно на сайта, в раздел ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

Купувачът винаги може да упражни правото си да направи рекламация лично във всяко от помещенията на Продавача, където се приемат рекламации поради естеството на въпроса, или на адреса на седалището на Продавача, или чрез трети страни, напр. спедиторски компании, куриерски компании и други. Препоръчваме на Купувача да използва комбинирания Формуляр за отказ от договора за рекламация/замяна/връщане, който е достъпен за изтегляне от сайта на Продавача.

5.2. В случай, че Купувачът направи рекламация на стока, различно от лично, Продавачът препоръчва Купувачът да изпрати стоката заедно с подробно описание на дефектите на стоката, както и документ, доказващ покупката на стоката в нашия магазин (например доказателство за плащане, фактура, гаранционна карта), за да се ускори обработката на рекламацията.

5.3. Препоръчваме да изпратите стоките с препоръчана поща в случай на рекламация. Продавачът препоръчва да не се изпращат стоките с наложен платеж, тъй като артикулите, изпратени по този начин, няма да бъдат приети от Продавача.

5.4 При предявяване на рекламация, Продавачът е длъжен да издаде потвърждение на Потребителя. Ако рекламацията е направена чрез дистанционна комуникация, Продавачът се задължава незабавно да достави на Потребителя потвърждение за получаване на рекламацията; ако незабавното предоставяне на такова потвърждение не е възможно, то трябва да бъде доставено без неоправдано забавяне, но не по-късно от доставянето на доказателството за рекламацията; не е необходимо да се доставя потвърждение на рекламация, ако Потребителят има възможност да докаже рекламацията по друг начин.

5.5. Продавачът е длъжен да издаде писмен документ за разглеждане на рекламацията не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията.

5.6. Разглеждането на рекламацията не засяга правото на Потребителя на обезщетение по специална разпоредба.

5.7. Продавачът се задължава да определи начина за разглеждане на рекламацията незабавно, а при сложни случаи в рамките на 3 дни от датата на рекламацията. При наличие на основание, особено ако е необходима комплексна техническа оценка на стоката, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. След като определи метода за разглеждане на рекламацията, Продавачът ще направи това незабавно; рекламацията може да бъде разрешена по-късно само при наличие на основание. Въпреки това обработката на рекламацията не може да отнеме повече от 30 дни от датата на рекламацията. След изтичане на 30-дневния срок за разглеждане на рекламацията Купувачът има право да се откаже от договора за покупка и пълната сума за стоката ще бъде възстановена или Купувачът има право да замени стоката за нова.

5.8. Ако Потребителят е предявил рекламация за продукт в рамките на първите 12 месеца от покупката, Продавачът може да уреди рекламацията, като я отхвърли само въз основа на професионална преценка; независимо от резултата от професионалната оценка от Потребителя не може да бъде поискано възстановяване на разходите за професионалната проверка или други разходи, свързани с професионалната проверка. Продавачът е длъжен да предостави на Потребителя копие от професионалната оценка, обосноваваща отхвърлянето на рекламацията, не по-късно от 14 дни от датата на разглеждане на рекламацията.

5.9. Ако Потребителят е направил рекламация на стока повече от 12 месеца след покупката и Продавачът я е отхвърлил, лицето, което е обработило рекламацията, е длъжно да посочи на кого Потребителят може да изпрати продукта за професионална оценка в документа за обработка на рекламацията. Ако продуктът бъде изпратен за професионална оценка на определено лице, разходите за такава професионална оценка, както и всички други свързани с това разходи, които са необходими, се поемат от Продавача, независимо от резултата от професионалната оценка. Ако Потребителят докаже чрез професионална оценка отговорността на Продавача за дефекта, Потребителят може да предяви рекламацията отново; гаранционният срок не тече по време на професионалната оценка. Продавачът се задължава да възстанови на Потребителя в 14-дневен срок от датата на повторно предявяване на рекламацията всички направени разходи за професионалната оценка, както и всички свързани с това целево направени разходи. Искове, които са подадени повторно, не могат да бъдат отхвърлени.

5.10. Потребителят има право на възстановяване на съществените разходи (особено пощенските разходи, платени при изпращане на рекламираните стоки), които са направени във връзка с упражняването на законни права от отговорност за дефекти на стоки и услуги. В случай на отказ от договора поради дефект в стоката или услугата, Потребителят също има право на възстановяване на разходите по този отказ.

5.11. Информация относно професионална оценка по точка 5.8. на този член: Професионалната оценка трябва да включва:

а) идентификация на лицето, което извършва професионалната оценка,

б) точната идентификация на оценявания продукт,

в) описание на състоянието на продукта,

г) резултатът от оценката,

д) датата на професионалната оценка.

5.12. Продавачът се задължава да информира Потребителя за разглеждането на рекламацията и за начина на нейното разглеждане в подходяща и доказуема форма и да го направи не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. Продавачът е длъжен да издаде писмен документ за разглеждане на рекламацията не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията.

5.13. За приключване на рекламационната процедура (рекламация) се счита нейното уреждане. Под обработка на рекламация се разбира прекратяване на процедурата за рекламация чрез предаване на ремонтирания продукт на лицето, подало рекламацията, замяна на рекламирания продукт, връщане на покупната цена на продукта, плащане на разумна отстъпка от цената на продукта, писмена жалба за поемане на изпълнението или отхвърляне на рекламацията съгласно законовите условия.

5.14. Ако естеството на продукта позволява това, Потребителят ще предаде продукта на Продавача (на посочено лице) при рекламация. Ако естеството на стоката не позволява стоката да бъде доставена на Продавача (на посочено лице), Потребителят може да поиска отстраняване на дефекта на мястото, където се намира стоката, или да договори начина на транспортиране на стоката с Продавача (посоченото лице).

5.15. Периодът от упражняването на правото на отговорност за дефект до момента, в който Купувачът е бил длъжен да поеме артикула след приключване на ремонта, не се зачита към гаранционния срок. Продавачът е длъжен да издаде потвърждение на Купувача кога е упражнил това право, както и за ремонта и неговата продължителност.

VI. Права на Купувача при упражняване на правата по отговорност за дефекти

6.1. В случай на дефект, който може да бъде отстранен, Купувачът има право това да бъде направено безплатно, надлежно и своевременно. Продавачът се задължава да отстрани дефекта без неоправдано забавяне.

6.2. Купувачът може да поиска вместо отстраняване на дефекта замяна на артикула или ако дефектът засяга само част от артикула, замяна на частта, ако Продавачът не понася непропорционални разходи поради цената на стоката или сериозността на дефекта.

6.3. Продавачът може вместо отстраняване на дефекта винаги да замени дефектния артикул със здрав, ако това не създава сериозни затруднения на Купувача.

6.4. В случай на дефект, който не може да бъде отстранен и пречи артикулът да се използва правилно като артикул без дефекти, Купувачът има право на замяна на артикула или има право да се откаже от договора. Същите права принадлежат на Купувача в случай на отстраним дефект, ако обаче Купувачът не може да използва правилно артикула поради повторна поява на дефекта дори след ремонт или поради по-голям брой дефекти.

6.5. В случай на други неотстраними дефекти Купувачът също така има право на разумна отстъпка от покупната цена на артикула.

VII. Заключителни разпоредби

7.1. Тази Гаранционна политика е неразделна част от Общите условия и Общия регламент за защита на данните на този онлайн магазин. Документите – Общите условия и Общия регламент за защита на данните – на този онлайн магазин са публикувани в домейна на онлайн магазина на Продавача.

7.2. В случай на промяна на Гаранционната политика отношенията между Купувача и Продавача се уреждат от Гаранционната политика, валидна и в сила към момента на сключване на Договора за покупко-продажба до момента на прекратяването му.

7.3. Тази Гаранционна политика е валидна и ефективна към момента на публикуването ѝ в онлайн магазина на Продавача, на 7 юни 2021 г.